Školský psychológ

Školský psychológ

Školský psychológ

Činnosť školského psychológa legislatívne upravuje § 20 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 135 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl.

Odborné učilište internátne v Prešove ponúka služby externého školského psychológa. Náplňou práce školského psychológa bude diagnostická, intervenčná a poradenská činnosť.

Aj v školskom roku 2018/2019 pokračuje spolupráca školy s externým školským psychológom. 

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

  •   (51) 773 3006 , 773 4807

  •   (51) 759 6151 - riaditeľka

  •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov