Vyučovanie

Výchovný poradca

Výchovný poradca

Ing. Vladimír Gerhart
Konzultačné hodiny: utorok 1030- 1230

 Výchovný poradca školy plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Sprostredkuváva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom. Je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, ktoré tvoria pedagogicko–psychologická poradňa, špeciálno-pedagogická poradňa, školský psychológ a špeciálny pedagóg.

Praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie

Odborné učilište internátne pripravuje žiakov na výkon robotníckych povolaní vo vybraných profesiách. Z tohto pohľadu má odborný výcvik kľúčové postavenie v procese vyučovania. Nadväzuje na teoretickú odbornú prípravu a umožňuje žiakom získanie praktických zručností v danom odbore.

Praktické vyučovanie prebieha trikrát týždenne. Žiaci prvých ročníkov vykonávajú odborný výcvik v dielňach a cvičných kuchyniach a žiaci vyšších ročníkov ho realizujú v podmienkach reálnej výrobnej praxe. Dielne pre stavebné odbory sú v komplexe praktického vyučovania priamo v areály školy, cvičné dielne pre služby a domáce práce spolu s dielňou pre záhradníkov sa nachádzajú v záhradníckom pavilóne a cvičné kuchynky sa nachádzajú v pavilóne obchodnej prevádzky.

Vyučovací deň trvá sedem 60-minútových vyučovacích hodín v čase od 730- 1430 hod. Žiaci vykonávajú praktickú činnosť v skupinách, pričom maximálny počet žiakov v skupine je osem.

Personálne zabezpečenie praktického vyučovania :

 • stavebná výroba – MURÁR : Bc. Slavomír Lukáč, Vladimír Fecko, Juraj Hrebík
 • stavebná výroba – MALIAR :Peter Biroš
 • stavená výroba – STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK : Bc. Vladimír Vaľko
 • vodovodné zariadenia - INŠTALATÉR : Miroslav Hricov
 • obchodná prevádzka – KUCHÁR : Mgr. Eva Petrigačová, Gabriela Nováková, Mgr. Helena Kazimírová, Bc. Peter Tančin
 • obchodná prevádzka – SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE : Mgr. Jarmila Žulová, Bc. Mária Semanová
 • poľnohospodárska výroba - ZÁHRADNÍK : Bc. Eva Štibrányiová
 • cukrárska výroba - CUKRÁR : Mgr. Eva Petrigačová, Mgr. Helena Kazimírová
Teoretické vyučovanie

Teoretické vyučovanie

Úlohou vyučovania žiakov v Odborných učilištiach je pripraviť ich pre život tak, aby sa plne integrovali v spoločnosti, poskytnúť im také poznatky, zručnosti a návyky, aby po ukončení štúdia mali ukončené všeobecné základné vzdelanie a získali takú pracovnú odbornú kvalifikáciu, aby mohli manuálne pracovať v jednotlivých robotníckych povolaniach. Vyučovanie sa organizačne delí na teoretické a praktické vyučovanie.

Teoretické vyučovanie umožňuje žiakom získať tie vedomosti, ktoré tvoria teoretickú platformu pre nadobudnutie praktických zručností potrebných pre výkon daného povolania.

Prebieha dvakrát týždenne v špecializovaných odborných učebniach. Žiaci sa učia všeobecno-vzdelávacie predmety v rozsahu 1 vyučovacej hodiny týždenne – slovenský jazyk, matematika, občianska náuka, etická výchova a telesná výchova (2 hodiny týždenne) a odborné predmety v závislosti od zvoleného učebného odboru. Hlavným odborným predmetom je spravidla predmet „technológia“, na ktorý horizontálne naväzujú ostatné odborné predmety (odborné kreslenie, materiály, oceľové konštrukcie, potraviny a výživa, ručné práce a pod.).

Počet žiakov v triede je limitovaný a pohybuje sa v rozpätí od 14 - 16.

Vyučovanie začína ráno o 8.00 hod. a končí šiestou vyučovacou hodinou o 13.05 hod. resp. siedmou hodinou o 13.50 hod. 

 
Personálne zabezpečenie teoretického vyučovania :

Ing. Valéria Varadská – učiteľka odborných predmetov pre stavebnú výrobu
Ing. Daniel Fecko – učiteľ odborných predmetov pre stavebnú výrobu
Mgr. Ján Čorej  - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – slovenský jazyk

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

 •   (51) 773 3006 , 773 4807

 •   (51) 759 6151 - riaditeľka

 •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov