Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Odborné učilište internátne v Prešove v školskom roku 2024/2012 ponúka prijatie na nasledujúce trojročné učebné odbory

murár - 12 žiakov
maliar - 6 žiakov
zámočník - 6 žiakov
kuchár - 12  žiakov
cukrár -  6 žiakov
služby a domáce práce - 6 žiakov
záhradník - 6 žiakov
inštalatér - 6 žiakov
Všetky uvedené odbory sa končia záverečnou skúškou a úspešní absolventi získajú výučný list. 

V  prílohách si môžete stiahnuť  aktuálny vzor prihlášky na štúdium na Odbornom učilišti (str. 3-4) spolu s metodickými pokynmi na jej vyplnenie ako aj kritériá na prijatia žiaka a potvrdenie o nastúpení žiaka (zápisný lístok).

Pri vyplňovaní prihlášky uveďte  EDU ID našej školy 100012873 ako aj názov a číslo (kód) zvoleného učebného odboru a nezabudnite napísať meno a správnu adresu zákonného zástupcu, aby mohlo byť riadne doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium. 

Povinnou súčasťou  prihlášky je aj správa z diagnostického  vyšetrenia žiaka, nie staršia ako 2 roky, odporúčajúca štúdium na našom type školy.

Týmto sa obraciame na triednych učiteľov/výchovných poradcov, aby k prihláške pripojili aj vyplnený "zoznam charakterových vlastností žiaka" (v prílohách), ktorý nám výrazne pomôže pri vstupnej diagnostike žiaka.

Do trojročných učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky až do naplnenia stanoveného počtu žiakov v danom učebnom odbore.

Prijatým žiakom poskytujeme pracovný ochranný odev a pomôcky a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia ubytovaným v školskom internáte znížený alebo odpustený poplatok za stravu a ubytovanie.

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

  •   (51) 773 3006 , 773 4807

  •   (51) 759 6151 - riaditeľka

  •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov