Učebné odbory

Inštalatér

Inštalatér

Číselný kód učebného odboru: 3678 G 01
Názov učebného odboru: inštalatér
Odborné zameranie: vodovodné zariadenia
Dĺžka prípravy: 3 roky
Určený pre: chlapcov

Základné podmienky prijatia

 • Absolventi špeciálnych základných škôl
  • úspešné ukončenie 9. ročníka 
  • prijatí môžu byť aj žiaci nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku
 • Absolventi základných škôl:
  • úspešné ukončenie 9. ročníka špeciálnej triedy, alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • prijatí môžu byť aj žiaci  nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku

Absolventi oboch typov škôl musia mať špeciálno-pedagogické, prípadne psychologické vyšetrenie, nie staršie ako rok, odporúčajúce štúdium na našom type školy, musia spĺňať zdravotné požiadavky uvedené v školskom vzdelávacom programe a musia úspešne prejsť prijímacím konaním.

Spôsob ukončenia: záverečná skúška
Doklad o získanom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
Nadväzujúca odborná príprava: rekvalifikačné kurzy
 
Charakteristika učebného odboru
Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Jeho absolvent zvláda inštalatérske práce v objektoch bytovej, občianskej a priemyselnej výstavby, údržbu týchto zariadení podľa technologických pravidiel a technických noriem. Vie vykonávať montáž a demontáž domovej kanalizácie a klásť kanalizačné potrubie, opravovať ho a čistiť, montovať vodovody, klásť potrubie pre studenú a teplú vodu, zhotovovať izolácie proti tepelným stratám a korózii, klásť požiarne vodovody, osadzovať hydranty všetkých druhov, montovať vodárne a opravovať vodovody, vykonávať tlakové skúšky tesnosti.

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

 •   (51) 773 3006 , 773 4807

 •   (51) 759 6151 - riaditeľka

 •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov