Škola

Poradné orgány

Poradné orgány

 1. Pedagogická rada školy – členmi sú všetci pedagogickí pracovníci školy
 2. Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov – predseda Mgr. Boris Lukáč
 3. Predmetová komisia odborných predmetov a odborného výcviku
 4. Metodické združenie výchovy mimo vyučovania – predseda Rudolf Kmec
 5. Rada školy :
 • Ing. Anna Hudáková - zástupkyňa pedagogických zamestnancov, predseda RŠ
 • Mgr. Elena Kazimírová - zástupkyňa pedagogických pracovníkov, podpredseda RŠ
 • Mgr. Jarmila Žulová - zástupkyňa pedagogických zamestnancov
 • Katarína Belanská – zástupkyňa nepedagogických pracovníkov, administrátorka
 • Mgr. Ľubomíra Kireta – zástupkyňa rodičov žiakov
 • Juliana Mitrová - zástupkyňa rodičov žiakov
 • Mária Kulbaková - zástupkyňa rodičov žiakov
 • Ing. Tatiana Lorincová  – členka delegovaná RÚŠS Prešov
 • JUDr. Matej Drotár – člen delegovaný RÚŠS Prešov
 • Bc. Natália Procházková – členka delegovaná RÚŠS Prešov
 • Ing. Jarmila Hrabčáková – členka delegovaná RÚŠS Prešov
Zamestnanci

Zamestnanci

Vedenie OUI

Ing. Valéria Varadská - riaditeľka
Ing. Daniel Fecko - zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie
Bc. Beáta Rusinkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre odborný výcvik

Učitelia teoretického vyučovania

Ing. Vladimír Gerhart - výchovný poradca, koordinátor pre ŠkVP, správca webovej stránky
Mgr. Erika Hadyová - koordinátor drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov
Ing. Anna Hudáková - predseda RŠ
Mgr. Boris Lukáč
Mgr. Ján Čorej
Mgr. Matúš Porochnavý

Majstri odborného výcviku

Bc. Vladimír Vaľko
Bc. Slavomír Lukáč
Bc. Peter Tančin
Miroslav Hricov
Juraj Hrebík
Bc. Mária Semanová

História

História

Odborné učilište internátne v Prešove patrí medzi najstaršie výchovno-vzdelávacie zariadenia svojho typu na Slovensku. Jeho história je bohatá. Do rodného listu si zapísalo dátum 10. december 1964, kedy bola Odborom školstva a kultúry Rady východoslovenského KNV v Košiciach zriadená pod č. škol./Pod. 4991/64–Sia elokovaná trieda Osobitnej učňovskej školy v Prešove so stavebným zameraním. Treba povedať, že v tom čase to bola len druhá takáto učňovská škola na území východoslovenského kraja.

Prvým pôsobiskom školy bola budova na Ul. Hurbanistov č. 10. Táto budova sa stala na dlhé roky domovom pre žiakov a zamestnancov a verne im slúži až dodnes.  V súčasnosti poskytuje priestor pre časť odborného výcviku. Prvá trieda mala 25 žiakov v učebných odboroch – murár, maliar, strojný zámočník a vodoinštalatér. V nasledujúcom školskom roku navštevovali školu 4 triedy, ktoré boli organizované v dvojzmennej prevádzke. Učilo sa iba v jednej učebni, pretože ostatné miestnosti slúžili ako byty pre štyri  rodiny, čo trvalo až do roku 1971, kedy sa vysťahoval aj posledný nájomník.

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

 •   (51) 773 3006 , 773 4807

 •   (51) 759 6151 - riaditeľka

 •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov