Ukončenie štúdia

Ukončenie štúdia

Žiaci, ktorí úspešne ukončili tretí ročník sú pripustení k vykonaniu záverečnej skúšky. Záverečná skúška sa riadi ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a vyhl. č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných škloách.
Záverečná skúška trvá dva dni a skladá sa z dvoch častí: praktickej, ktorej súčasťou je aj písomná časť a ústnej časti . Písomná časť prebieha formou testu, ktorý je vyhotovený vo viacerých variantoch. Pri praktickej skúške dostane každá pracovná skupina za úlohu previesť takú praktickú činnosť, ktorej vykonanie ukáže v akej miere je žiak pripravený na výkon profesie, v ktorej sa vyučil. Pracovné úlohy si žiaci žrebujú. Pri ústnej skúške si žiak vytiahne jednu z 25 dvojíc otázok.
Otázky sú koncipované z učiva odborných predmetov. Po vytiahnutí otázky si sadne do lavice a pripraví si odpoveď, pričom si môže robiť poznámky. Potom odpovedá pred skúšobnou komisiou.
Záverečná skúška je okrem jej písomnej časti verejná. Pred záverečnou skúškou dostanú žiaci štúdijné voľno počas troch vyučovacích dní. Po ukončení všetkých častí záverečnej skúšky skúšobná komisia zhodnotí výkon každého žiaka a oklasifikuje ho. Žiak, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku získa vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Kontaktujte nás

Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

  • dummy (51) 773 3006 , 773 4807

  • dummy (51) 759 6151 - riaditeľka

  • dummy ouipo@ouipo.sk

Najnovšie z fotogalérie

Search