Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

  1. Pedagogická rada školy – členmi sú všetci pedagogickí pracovníci školy
  2. Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov – predseda Mgr. Boris Lukáč
  3. Predmetová komisia odborných predmetov a odborného výcviku – predseda 
  4. Metodické združenie výchovy mimo vyučovania – predseda Rudolf Kmec
  5. Rada školy :
  • Ing. Anna Hudáková - zástupca pedagogických zamestnancov, predseda RŠ
  • Mgr. Elena Kazimírová - zástupkyňa pedagogických pracovníkov, podpredseda RŠ
  • Mgr. Jarmila Žulová - zástupca pedagogických zamestnancov
  • Anna Pankúchová – zástupkyňa nepedagogických pracovníkov, administrátorka
  • Sylvia Kollárová – zástupca rodičov žiakov
  • Justína Mirgová - zástupkyňa rodičov žiakov
  • Margita Mirgová - zástupkyňa rodičov žiakov
  • PaedDr. Peter Richman  – člen delegovaný KŠÚ Prešov
  • Mgr. Vladimír Wittner – člen delegovaný KŠÚ Prešov
  • PhDr. Anna Bohmerová – člen delegovaný KŠÚ Prešov
  • PhDr. Kvetoslava Komanická – člen delegovaný KŠÚ Prešov

Práve tu je 157 návštevníkov a žiadni členovia on-line