Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   Šibi, ryby, mastné ryby,

   kus koláča, od korbáča...

 

   Morena definitívne odovzdala svoje žezlo opojnej vôni jari a veľkonočné mystérium siahajúce do samotných počiatkov ľudstva ovládlo naše mysle. Skončila zima, nech žije jar !

 

                                    

   Dňa 22. októbra sa uskutočnil už 11. ročník Dňa otvorených dverí. Hlavným motívom tejto akcie bolo 30. výročie vzniku učebného odboru "kuchár" a 10. výročie odboru "záhradník". Návštevníci si mohli prezrieť nielen tradičné stanovištia prezentujúce jednotlivé učebné odbory a aktivity školy, ale po prvýkrát mali možnosť nazrieť do kráľovstva cvičných kuchyniek kuchárov a cukrárov. Dozvedeli sa niečo aj o nových dekoratívnych maliarskych technikách, alebo si mohli vyskúšať svoje kresliace schopnosti. Pastvou pre oči bola prezentácia učebného odboru záhradník, chuťové poháriky zas potešili výrobky kuchárov a cukrárov. Budúci adepti stavbárskych profesií na vlastnej koži zisťovali, aké to je omietať stenu, alebo rezať závity na vodovodnom potrubí. Bonusom dňa bola módna prehliadka žiačok odboru "módni dekoratérka" z OU Chroustovice, ČR. 

   Našu školu navštívilo viac ako 240 žiakov a učiteľov zo škôl prešovského kraja.

 

 

 

IMG 3250

   Odborné učilište internátne v Prešove sa v šk. roku 2003/2004 presťahovalo do nových priestorov v objekte bývalých kasární na Masarykovej ulici č. 20. Ako ukázal jeho ďalší vývoj, bol to významný moment v histórii školy. Materiálne a priestorové vybavenie školy sa oproti minulosti posunulo na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Prvý školský rok sa začínalo v hlavnej budove školy a v nedokončenom Stredisku praktického vyučovania. Postupne k ním pribudol Záhradnícky pavilón a dokončila sa rekonštrukcia objektu praktického vyučovania.

   Ambíciou nového vedenia školy bolo premiestniť cvičné kuchynky z ulice Hurbanistov do areálu školy a zavŕšiť tak priestorovú transformáciu školy. Tento smelý plán však vyžadoval nielen prestavbu Strediska praktického vyučovania na Pavilón obchodnej prevádzky, ale predovšetkým rekonštrukciu objektu bývalých garáží, ktoré bolo potrebné premeniť na plne funkčný objekt praktického vyučovania stavebných učebných odborov. 

    Škola našla pochopenie u svojho zriaďovateľa Okresného úradu v Prešove, ktorý v týchto pre školstvo nie veľmi prajných časoch, poskytol finančné prostriedky na túto investíciu. Sme veľmi vďační  za pomoc a podporu aj ved. odboru školstva PhDr. Kvetoslave Komanickej.

   Samotná realizácia stavby začala v r. 2013 opravou a výmenou poškodenej strešnej krytiny. Ďalej sa pokračovalo zateplením a realizáciou novej fasády, vnútornými omietkami, rekonštrukciou podláh a stropov, položením dlažieb a obkladov ako aj rekonštrukciou elektroinštalácie. Tieto práce vykonali odborné firmy. Nezaháľali však ani naši žiaci spolu so svojimi majstrami. Výsledkom ich snaženia bola kompletná realizácia  vnútornej dispozície objektu, murovanie priečok, osadzovanie zárubní, betónových poterov, omietok ako aj obitie starej fasády. 

  Vďaka všetkým horevymenovaným subjektom má tak škola k dispozícii Stavebný pavilón, ktorý vo svojom vnútri ukrýva maliarsku dielňu, veľkú murársku dielňu, učebňu pre stavebné učebné odbory, šatňu pre žiakov, soclálne zariadenie, zborovňu pre dielenských učiteľov a skladové priestory. Svoje miesto si tu našiel aj pán školník.

  OUI v Prešove v minulom šk. roku oslávilo svoje päťdesiatiny. Je len symbolické, že práve teraz - na prahu ďalšej polstoročnice, sa začína nová etapa jeho histórie, keď po prvýkrát poskytne svojim žiakom a zamestnancom spoločný domov "pod jednou strechou".

 

IMG 3446

 

slávnostné strihanie pásky pri otvorení Stavebného pavilónu, zľava doprava :  PhDr Anna Bohmerová - ved. OOMČ OŠ OÚ Prešov, PhDr. Kvetoslava Komanická - vedúca Odboru školstva OÚ Prešov, Ing. Valéria Varadská - riaditeľka OUI Prešov, Bc. Beáta Rusinkovičová - zást. riaditeľky pre odborný výcvik

 

   V živote človeka či inštitúcie nastanú niekedy zmeny, ktoré zásadným spôsobom zmenia jeho smerovanie. Odborné učilište v Prešove vzniklo ešte v roku 1964 a bolo zamerané na prípravu chlapcov v stavbárskych profesiách. Na prijímacom pohovore pre škol. rok 1985/86 sa však udialo niečo, čo navždy zmenilo tvár školy. Zúčastnili sa ho aj dievčatá, budúce kuchárky. A tak, do dovtedy výlučne mužského sveta, vstúpil element krásy, jemnosti a pôvabu. Narodil sa nový učebný odbor.

   Za dobu jeho trvania sa o štúdium v ňom pokúsilo veľa žiakov. 365 z nich však bolo natoľko zodpovedných a vytrvalých, že ho aj úspešne absolvovalo. 249 dievčat a 116 chlapcov tak získalo výučný list, ktorý im otvára dvere do zariadení spoločného stravovania v celej EÚ.

  Bolo by ťažké zrátať tie tisícky jedál, ktoré na hodinách praktického vyučovania pripravili, ukážky slávnostných stolovaní, či prezentácie na dňoch otvorených dverí tvoria dnes zlatý fond videodokumentácie školy. Päť plne vybavených cvičných kuchyniek, šesť kvalifikovaných majsteriek odborného výcviku a jeden učiteľ odborných predmetov s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami sú veľkou devízou a hnacím motorom tohto učebného odboru a zároveň aj prísľubom do budúcnosti. Jeho zmyslom a poslaním sú však žiaci - tí, ktorí každé ráno prichádzajú do cvičných kuchyniek, prezliekajú sa do pracovného odevu a krok za krokom sa zdokonaľujú v svojom profesionálnom majstrovstve. 

   Učebný odbor  "Obchodná prevádzka - práce pri príprave jedál" má 30 rokov. Všetko najlepšie a veľa šťastia !

 

DSC 4540

 

   Čas tak rýchle beží a ani sme sa nenazdali, že prešlo už deať rokov od prvého zvonenia pre žiakov učebného odboru  "Poľnohospodárska výroba - ZÁHRADNÍCTVO : kvetinár, zeleninár, sadovník".

     Stalo sa tak 1. septembra 2005. Dôvodom bolo nielen želanie školy rozšíriť svoju ponuku, ale aj nové možnosti, ktoré poskytoval areál na Masarykovej ulici.  Začiatky boli skromné, postupne sa zariaďovali pracovná dielňa a učebňa teoretického vyučovania, pribudol skleník a školská záhrada. Žiaci odboru výraznou mierou prispeli k zveľaďovaniu a skrášľovaniu bezprostredného okolia školy.

    Štúdium a práca v tomto odbore je veľmi zaujímavá a tvorivá. Nie sú to len činnosti v rámci poľnohospodárskych prác v školskej záhrade či záhradnícke úpravy okolia školy ale aj kreatívne realizácie dekoratívnych predmetov z rôznorodých prírodných i umených materiálov.

    Dušou a garantom učebného odboru je Bc. Eva Štibrányiová, ktorá popri vedení odborného výcviku vyučuje aj odborné predmety.

    Tento, počtom žiakov neveľký učebný odvor, si po desiatich rokoch svojej práce získal dôstojné miesto v ponuke učebných odborov školy.

   Jeho žiakom a pedagógom prajeme veľa šťastia do ďalších rokov. Do videnia, pri oslavách dvadsiateho výročia učebného odboru "záhradník" !

 

IMG 3286

Práve tu je 19 návštevníkov a žiadni členovia on-line