Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 

Štipendium pre žiakov OUI v Prešove

 

za mesiac december 2020

 

bude vyplatené poštovou poukážkou

 

na adresu trvalého bydliska zákonného zástupcu žiaka,

 

alebo žiaka (vek nad 18 rokov)

 

od 26. januára 2021

 

 

                                                                                                     Ing. Valéria Varadská                                                                                                                  riaditeľka školy

 

 

 

Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu,

 

na základe ktorého sa vyučovanie od 25. januára 2021 (pondelok)

 

p r e r u š u j e

 

a bude prebiehať dištančnou formou.

 

Ďalšie informácie budú zverejňované na webovej stránke školy a FB

 

podľa epidemiologickej situácie.

 

 

                                                                                         

                                                                                            Ing. Valéria Varadská

                                                                                                  riaditeľka školy

Poďme bratia do Betlema,

 

didlaj, didlaj, didlaj,da...

 

 

   A sú tu opäť Vianoce, ten najjagavejší, najčarovnejší a najvoňavejší sviatok. Buďme zodpovední, chráňme seba a

 

svojich blízkych. Odložme na chvíľu mobily, zabudnime na sociálne siete a venujme sa svojim blízkym - rodičom,

 

prarodičom a súrodencom. Rozprávajme sa s nimi, venujme im svoj čas a pozornosť. Darujme im svoju lásku.

 

Potrebujú ju.

 

    Veselé a šťastné Vianoce Vám všetkým prajú zamestnanci a žiaci OUI v Prešove.

 

pf 2021

 

  

 

 

Riaditeľstvo OUI v Prešove oznamuje zákonným zástupcom a žiakom školy,  

 

že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

 

zo dňa 12.11.2020, OUI v Prešove

 

o b n o v u j e   školské vyučovanie od 18.11.2020 (streda).

 

V pondelok (16.11.2020) udeľuje riaditeľka školy pre žiakov riaditeľské voľno.

 

Internátni žiaci nastúpia na vyučovanie v pondelok (23.11.2020).

   

 

O Z N A M

   Riaditeľka OUI v Prešove oznamuje, že na základe pokynov ministerstva škostva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré vychádzajú z rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR, sú všetci, ktorí sa pohybujú v priestoroch školy povinní nosiť rúško na tvári, ktoré chráni dýchacie cesty (zakrytý nos a ústa).

 

Bez nasadeného rúška bude vstup do budovy školy zakázaný !

 

 

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám, deťom a žiakom.

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.

   Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do zariadenia sa dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Práve tu je 23 návštevníkov a žiadni členovia on-line