Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 1. Pedagogická rada školy – členmi sú všetci pedagogickí pracovníci školy
 2. Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov – predseda Mgr. Boris Lukáč
 3. Predmetová komisia odborných predmetov a odborného výcviku – predseda 
 4. Metodické združenie výchovy mimo vyučovania – predseda Rudolf Kmec
 5. Rada školy :
  • Ing. Anna Hudáková - zástupca pedagogických zamestnancov, predseda RŠ
  • Mgr. Elena Kazimírová - zástupkyňa pedagogických pracovníkov, podpredseda RŠ
  • Mgr. Jarmila Žulová - zástupca pedagogických zamestnancov
  • Anna Pankúchová – zástupkyňa nepedagogických pracovníkov, administrátorka
  • Viera Balogová – zástupca rodičov žiakov
  • Jarmila Červeňáková - zástupkyňa rodičov žiakov
  • Jaroslava Biathová - zástupkyňa rodičov žiakov
  • PaedDr. Peter Richman  – člen delegovaný KŠÚ Prešov
  • Mgr. Vladimír Wittner – člen delegovaný KŠÚ Prešov
  • PhDr. Anna Bohmerová – člen delegovaný KŠÚ Prešov
  • PhDr. Kvetoslava Komanická – člen delegovaný KŠÚ Prešov

Práve tu je 6 návštevníkov a žiadni členovia on-line